Skultuna Fabriksbutiker Integritetspolicy

Varför har vi en integritetspolicy? 

Skultuna värnar om din personliga integritet och vi strävar därför efter att alltid skydda dina personuppgifter på bästa sätt och följa tillämpliga dataskyddsregler. Genom denna integritetspolicy vill vi informera dig om hur dina personuppgifter behandlas av Skultuna. 

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter? 

Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet. T.ex kan bilder och ljudupptagningar som behandlas i dator vara personuppgifter även om inga namn nämns. Krypterade uppgifter och olika slags elektroniska identiteter (t.ex. IP-nummer) är personuppgifter ifall de kan kopplas till fysiska personer.  

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering. 

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in? 

Skultuna Messingsbruk Aktiebolag
Organisationsnummer 556029-3085
Bruksgatan 8, 726 31 Skultuna, Sverige
Telefon: +46 21 78303
E-post: info@skultuna.com 

Vilka personuppgifter samlar vi in? 

Skultuna Messingsbruk Aktiebolag samlar in uppgifter från dig när du handlar hos oss, går med i vår kundklubb, besöker skultunafabriksbutiker.se eller på annat sätt interagerar med oss.  

Vi samlar in:

Namn
Personnummer
Adress
Telefonnummer
E-mail adress
IP nummer 

Övrig information som lämnas av dig (tex kortnummer) är knutet till våra betallösningar som hanteras av Nets, Swish, Handelsbanken etc. Insamling av dessa uppgifter hanteras av respektive betallösning. Skultuna Messingsbruk AB samlar inte in några personuppgifter kring betalningen.  

För vilket ändamål samlar vi in personuppgifter? 

- För att kunna fullgöra ditt köp. - Följa bokföringslagen. - För att kunna komma i kontakt med dig med erbjudanden från vår kundklubb. - För att kunna administrera ditt medlemskap. - För att kunna genomföra och hantera tävlingar och/eller event. - Förhindra missbruk eller olämplig användning av våra tjänster. - Fullgöra avtal med tredje part. - För att kunna leverera en personligt anpassad upplevelse av våra tjänster. - För att kunna anpassa skultunafabriksbutiker.se efter ditt beteende och preferenser. 

Rättsliga grunder: 

Fullgörande av köpeavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpeavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 

Rättslig förpliktelse. Denna insamling av dina personuppgifter krävs enligt lag. Om uppgifterna inte lämnas kan vår rättsliga skyldighet inte fullgöras och vi tvingas därför neka dig köpet. 

Lagstadgade krav på lagring som t.ex. bokföringsregler gör att vi är skyldiga att spara informationen i sju år. Andra legitima skäl till att uppgifter måste sparas är t.ex. obetalda skulder.   Kundens samtycke kring deltagande i vår kundklubb. Genom inträde i kundklubben, samtycker du att Skultuna Messingsbruk AB använder dina personuppgifter till följande: 

- E-post register för att kunna marknadsföra till kunden via e-post. - Annan marknadsföring såsom exempelvis anpassade målgrupper för att kunna marknadsföra till kunden via sociala kanaler som Facebooks, Instagram, Facebook audience network etc. - SMS marknadsföring. 

Berättigat intresse vid deltagande i tävlingar och event. 

Så länge samtycke råder, sparas uppgifterna. Kunden kan när som helst avböja att vara med i vår kundklubb genom att kontakta oss via mejl eller telefon.  

Telefon: +46 21 78303
E-post: info@skultuna.com 

Begäran om registerutdrag 

Kunden har rätt att när som helst begära information om de personuppgifter som finns hos Skultuna Messingsbruk AB.  

Rätta uppgifter 

Om det skulle vara något fel i kundens uppgifter kan kunden begära att få dem rättade genom att kontakta oss. 

Begäran om att få personuppgifter raderade 

Ring eller maila oss så hjälper vi dig.  

Telefon: +46 21 78303 E-post: info@skultuna.com 

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med? 

Personuppgiftsbiträden. I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss.  

Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner.  

Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med: 1) Transporter (logistikföretag och speditörer). 2) Betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). 3) Marknadsföring (print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer). 4) IT-tjänster (företag som hanterar nödvändig drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar). När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt köpeavtalet).  

Vi kontrollerar alla personuppgiftsbiträden för att säkerställa att de kan lämna tillräckliga garantier avseende säkerheten och sekretessen för personuppgifter.  

Vi har avtal med alla personuppgiftsbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter. Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är: 1) Statliga myndigheter (polisen, skatteverket eller andra myndigheter) om vi är skyldiga att göra det enligt lag eller vid misstanke om brott. 2) Företag som ombesörjer allmänna varutransporter (logistikföretag och speditörer). 3) Företag som erbjuder betallösningar (kortinlösande företag, banker och andra betaltjänstleverantörer). När dina personuppgifter delas med ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller det företagets integritetspolicy och personuppgiftshantering 

Hur kontaktar du oss lättast vid frågor om dataskydd? 

Du kan antingen ringa oss eller skicka ett mail. Telefon: +46 21 78303 E-post: info@skultuna.com 

Överföring av personuppgifter till tredje land 

Vi och våra leverantörer och samarbetspartners behandlar som huvudregel endast dina personuppgifter inom EU/EES. I de fall personuppgifter behandlas utanför EU/EES föreligger antingen ett beslut från kommissionen om att tredjelandet ifråga säkerställer en adekvat skyddsnivå eller lämpliga skyddsåtgärder som säkerställer att dina rättigheter skyddas. Vi överför personuppgifter till USA med stöd av EU-kommissionens klausuler om tillåten överföring till tredje land. Om du vill få en kopia av de skyddsåtgärder som Skultuna vidtagit eller information om var dessa gjorts tillgängliga kan du få detta genom att kontakta oss. 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar aldrig dina personuppgifter under en längre tid än vad som är tillåtet enligt tillämplig lag, förordning, praxis eller myndighetsbeslut. Data kan exempelvis sparas längre om så krävs enligt konsumentköplagen eller bokföringslagen. Personuppgifterna lagras och behandlas i Skultunas IT-system. Du kan när som helst kontakta oss och begära att vi tar bort dina personuppgifter. 

Cookies 

Skultuna använder cookies för att förbättra din kundupplevelse och ge dig relevant information och erbjudanden. Exempel på användningsområde är för retargeting eller analys i Google Analytics. Cookien låter oss också veta om du besökt webbplatsen tidigare och vilka av våra sidor du varit inne på. En cookie är en liten textfil som skickas från en webbplats och sedan lagras lokalt på besökarens hårddisk. Du kan i din webbläsare själv välja en inställning som gör att du får ett meddelande innan en webbplats skickar en cookie till din dator. Du kan sedan välja att acceptera eller avvisa cookien. Du kan också välja att inte ta emot några cookies överhuvudtaget. Eftersom olika webbläsare fungerar på olika sätt så kan du söka i din hjälpmeny för att hitta inställningen på din webbläsare.